Home » Archidiecezja Dzka: Dekanaty Archidiecezji Dzkiej, Duchowni Archidiecezji Dzkiej, Ko CIO y Archidiecezji Dzkiej by Source Wikipedia
Archidiecezja Dzka: Dekanaty Archidiecezji Dzkiej, Duchowni Archidiecezji Dzkiej, Ko CIO y Archidiecezji Dzkiej Source Wikipedia

Archidiecezja Dzka: Dekanaty Archidiecezji Dzkiej, Duchowni Archidiecezji Dzkiej, Ko CIO y Archidiecezji Dzkiej

Source Wikipedia

Published July 31st 2011
ISBN : 9781231812396
Paperback
78 pages
Enter the sum

 About the Book 

r d o: Wikipedia. Strony: 76. Rozdzia y: Dekanaty archidiecezji dzkiej, Duchowni archidiecezji dzkiej, Ko cio y archidiecezji dzkiej, Parafie archidiecezji dzkiej, Historia archidiecezji dzkiej, Ko ci w. Antoniego w odzi, Ko ci pod wezwaniem ci ciaMorer d o: Wikipedia. Strony: 76. Rozdzia y: Dekanaty archidiecezji dzkiej, Duchowni archidiecezji dzkiej, Ko cio y archidiecezji dzkiej, Parafie archidiecezji dzkiej, Historia archidiecezji dzkiej, Ko ci w. Antoniego w odzi, Ko ci pod wezwaniem ci cia w. Jana Chrzciciela i w. Tr jcy w Budzynku, Ko ci w. Jakuba Aposto a w Le nicy Wielkiej, Ko ci w. Jakuba Aposto a w Krzemienicy, Ko ci w. Doroty w odzi, Kolegiata w Tumie, Wy sze Seminarium Duchowne w odzi, Tadeusz Pecolt, Parafia Nawiedzenia Naj wi tszej Maryi Panny w Ru cu, Konrad Krajewski, Ko ci Naj wi tszego Serca Jezusowego w odzi, Ko ci Podwy szenia Krzy a wi tego w Piotrkowie Trybunalskim, Ko ci w. Teresy w odzi, Bazylika archikatedralna w. Stanis awa Kostki w odzi, Kolegiata Nawiedzenia Naj wi tszej Maryi Panny i w Micha a Archanio a w asku, Parafia w. Mateusza Ewangelisty w Dalikowie, Ko ci Podwy szenia wi tego Krzy a w Brzezinach, Ko ci w. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu, Ko ci lutera ski w. Jana w odzi, Stanis aw Grad, Parafia wi tej Tr jcy w Ga kowie, Ko ci pw. Matki Boskiej Zwyci skiej w odzi, Ko ci wi tej Tr jcy w odzi, Parafia Wszystkich wi tych i w. Jakuba w Giecznie, Ko ci w. J zefa w odzi, Ko ci Podwy szenia wi tego Krzy a w odzi, Ko ci Przemienienia Pa skiego w odzi, Ko ci w. Wojciecha w odzi, Dekanat d -Retkinia, Ko ci w. Kazimierza w odzi, Parafia wi tej Katarzyny w Podd bicach, Ko ci Niepokalanego Pocz cia Naj wi tszej Maryi Panny w Koluszkach, Parafia wi tego Ojca Pio w Kalonce, Ko ci Zes ania Ducha wi tego w odzi, Dekanat pabianicki, Kolegiata w. Miko aja w Wolborzu, Grzegorz Leszczy ski, Ko ci w. J zefa Robotnika w Konstantynowie dzkim, Parafia Matki Boskiej Cz stochowskiej w eroniach, Bohdan Papiernik, Ko ci Narodzenia Naj wi tszej Maryi Panny w Konstantynowie dzkim, Parafia wi tego Maksymiliana Marii Kolbego w Babach, Parafia wi tego Teodora M czennika i Naj wi tszego Serca Pana ...